Categorieën

Informatie

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier in PDF-formaat.

Artikel 1. Offertes – Orderbevestigingen – Bewijs.

Onze offertes en orderbevestigingen zijn, tenzij anders vermeld, slechts 7 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren. De klant dient onze orderbevestigingen voor orders die niet geplaatst zijn via (het private luik van) onze website binnen dezelfde termijn ondertekend te retourneren aan onze exploitatiezetel. Bij gebreke hieraan hebben wij het recht om, zonder enige verdere verwittiging, de order niet uit te voeren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze electronische bestanden eveneens gelden als bewijs van de verplichtingen van onze klanten. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten; - exclusief B.T.W., invoerrechten, milieuheffingen, Fost Plus-bijdragen, anti-dumpingtaksen, andere belastingen, heffingen, bijdragen en rechten; - exclusief de kosten voor verpakkingen, vervoer, verzekering en eventuele migratietesten in het kader van de regelgeving inzake voedselveiligheid; - uitgedrukt in euro.

Artikel 2. Leveringstermijn.

De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de klant in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop.

Artikel 3. Leveringsplaats – Risico.

Alle leveringen worden gedaan in de exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de klant in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. De klant draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door onze firma. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de klant. Bij niet afhaling van de goederen binnen een termijn van 30 dagen na kennisgeving aan de klant, kunnen wij de kosten voor het bewaren van de goederen alsmede administratiekosten in rekening brengen, met een minimum van € 500,00 in totaal en van € 100,00 per dag.

Artikel 4. Waarborgverpakkingen – Paletten.

Ingeval goederen worden geleverd op europaletten, in aangerekende verpakking of elke andere waarborgverpakking, zal de waarborgsom eveneens aan de klant worden gefactureerd. Enkel indien de verpakking / palet in goede staat en niet gebruikt voor andere doeleinden franco aan onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver wordt terugbezorgd, zal de betreffende waarborgsom in mindering worden gebracht. Naar onze keuze kan de waarborgsom worden terugbetaald of in mindering worden gebracht van elke zelfs niet-vervallen vordering die wij op de klant hebben in hoofdsom, schadebeding, intresten en kosten.

Artikel 5. Klachten.

Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen dienen, op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 2 maanden na de levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. De ingebruikname van een levering wordt tussen partijen aanzien als volledige aanvaarding van de levering. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. Onze aansprakelijkheid is, naar onze keuze alleen, alleszins beperkt tot maximaal de kostprijs van de geleverde goederen of de vervanging ervan met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals ondermeer schade aan personen en goederen van de klant of derden. Onze vrijwaringspicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich bovendien niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Artikel 6. Betaling.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. Eventuele wisselrisico's zijn uitsluitend ten laste van de klant die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling hebben onze vertegenwoordigers of agenten geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam in ontvangst te nemen. Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden 2014 – Pelgrims Verpakkingen N.V. ref datum: 1/12/2015 2

Artikel 7. Wanbetaling.

Voor bedragen die door de klant op de vervaldag niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1 % per maand verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de klant bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. In deze forfaitaire schadevergoeding zijn de onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere specifieke inningskosten niet inbegrepen. Deze zijn afzonderlijk verschuldigd. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs nietvervallen, onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om alle verdere leveringen en bestellingen onmiddellijk stop te zetten.

Artikel 8. Schuldhernieuwing - Schuldvergelijking.

Het trekken, aanvaarden of in omloop brengen van wissels of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing teweeg en houdt geen afwijking in op deze voorwaarden. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling vormen alle vorderingen met dezelfde klant, ongeacht hun rechtskarakter of de eraan verbonden voorwaarden, onderdeel van één overeenkomst waarvan de wederzijdse verplichtingen elkaar voortdurend compenseren.

Artikel 9. Verbintenissen.

Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie. Wij zijn bevrijd van onze verbintenissen zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding ingeval van overmacht onafgezien of deze overmacht zich situeert in hoofde van onze firma of in hoofde van één van onze leveranciers. Hieronder wordt ondermeer verstaan oorlog, wanordelijkheden, volledige of gedeeltelijke staking, lock-out, ongevallen, brand, faillissement van één van onze leveranciers, defecten aan machines en materieel, vervoer-, materieel- en brandstoftekorten.

Artikel 10. Wanprestatie.

Indien de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de koop lastens de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden/verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de klant wordt forfaitair vastgesteld op 20 % van de koopprijs met een minimum van € 750,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura te vervolgen en/of de werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 11. Kredietwaardigheid – Wijziging.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, ondermeer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of andere aanwijsbare redenen of ingeval van wijziging in controle, eigendom of management of enige andere juridische wijziging in hoofde van de klant, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te op te schorten totdat de klant is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. Indien de klant weigert om hierop in te gaan, zal dit een wanprestatie zijn in zijnen hoofde in de zin van artikel 10 en zal dit artikel integraal van toepassing zal zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten. Alle risico's zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven ons verworven als schadevergoeding ondermeer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de klant de ons toebehorende goederen verkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe zijn wederpartij hiervan in te lichten.

Artikel 13. Bevoegdheid – Toepasselijk recht.

Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant, naar onze keuze, bevoegd. Alleszins zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.

14. Verzaking - Nietigheid – Voorrang - Wijzigingen.

Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de klant nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast geldigheid van deze voorwaarden niet aan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de klant die, door het plaatsen van de bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken. Wij wijzen onze klanten er dan ook uitdrukkelijk op dat wij geen algemene voorwaarden / inkoopvoorwaarden / aankoopvoorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Gewijzigde algemene Voorwaarden treden in werking zodra de klant hiervan kennis kan 3 nemen. Aan deze voorwaarde is ondermeer voldaan zodra de betreffende algemene voorwaarden on-line beschikbaar zijn via internet. Partijen komen overeen dat onze electronische bestanden terzake als bewijs gelden. Gewijzigde algemene voorwaarden doen alleszins geen afbreuk aan de reeds door ons verworven rechten. Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden 2014 – Pelgrims Verpakkingen N.V. ref datum: 1/12/2015 3

Artikel. 15. Bijzondere voorwaarden.

Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze klanten op het volgende: - Er wordt geen garantie gegeven voor hoeveelheden, papiergrammage, foliedikte, overeenstemming van te reproduceren kleuren, onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register. Afwijkingen eigen aan de aard van de bestelling of binnen normale tolerantiemarges zijn toegelaten en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat volgende afwijkingen steeds als normaal worden beschouwd (nietlimitatieve opsomming): (a) tot 20% in meer of in min ten overstaan van de bestelde hoeveelheid; (b) tot 10% in meer of in min ten overstaan van de bestelde of aangegeven dikte van het materiaal; (c) tot 10% in meer of in min ten overstaan van het metrieke gewicht van het materiaal; (d) in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde / binnen- tot buitenkant van de verpakking, zelfs indien deze slechts optreden tussen delen van dezelfde bestelling. - Alle voor een opdracht gemaakte modellen, tekeningen, ontwerpen, clichés, drukplaten, films en 'zwart-witten' worden aan de klant in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen blijven zij eigendom van onze firma. - Modellen, tekeningen, ontwerpen, clichés, drukplaten, films en 'zwart-witten' waarvan de klant alle kosten heeft betaald en waarvan het eigendomsrecht uitdrukkelijk werd overgedragen of welke hij zelf heeft aangeleverd blijven zijn eigendom. Wij kunnen hierop echter een retentierecht uitoefenen tot aan de algehele betaling van alle door de klant aan ons verschuldigde bedragen uit welken hoofde ook. Wij kunnen administratiekosten en/of verzendkosten, met een minimum van € 250,00, aanrekenen bij het opvragen ervan door de klant. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden m.b.t. verlies en gehele of gedeeltelijke vernietiging/beschadiging. - Indien, uitsluitend naar onze beoordeling, geen economisch verantwoorde productie te verwezenlijken is met de door de klant geleverde modellen, tekeningen, ontwerpen, clichés, drukplaten, films en 'zwart-witten', hebben wij, uitsluitend naar onze beoordeling, het recht om de opdracht op te zeggen of om andere aan te laten maken waarvan alle kosten zullen dienen te worden voldaan door de klant. - Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van copyrights, octrooien, patenten, modelbeschermingen of andere intellectuele eigendomsrechten. De klant verbindt er zich toe om, op eerste verzoek, onmiddellijk vrijwillig in een eventueel geding tussenkomen om ons volstrekte vrijwaring te verlenen ten overstaan van alle mogelijke aanspraken. Tevens zal de klant ons dienen te vergoeden voor alle opgelopen schade, daarinbegrepen de werkelijke kosten van juridische bijstand en de imagoschade (niet-limitatieve opsomming). - Onze verkoop is minimaal per colli. De prijzen per colli, wanneer deze uitgedrukt is in kilogram, hebben betrekking op het totale gewicht van de goederen en de verpakking.

Artikel. 16. Verbod op afwerving van personeel.

De klant verbindt er zich toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks personeel af te werven van onze firma. Ingeval de klant of met hem rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden ondernemingen personeel van onze firma tewerkstelt zal hij van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling genoodzaakt zijn om aan onze firma een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan 6 maanden van de totale loonkosten van de betrokken werknemer.