Categorieën

Informatie

Privacyverklaring

Download de privacyverklaring hier in PDF-formaat.

Onze offertes en orderbevestigingen zijn, tenzij anders vermeld, slechts 7 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren. De klant dient onze orderbevestigingen voor orders die niet geplaatst zijn via (het private luik van) onze website binnen dezelfde termijn ondertekend te retourneren aan onze exploitatiezetel. Bij gebreke hieraan hebben wij het recht om, zonder enige verdere verwittiging, de order niet uit te voeren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze electronische bestanden eveneens gelden als bewijs van de verplichtingen van onze klanten. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten; - exclusief B.T.W., invoerrechten, milieuheffingen, Fost Plus-bijdragen, anti-dumpingtaksen, andere belastingen, heffingen, bijdragen en rechten; - exclusief de kosten voor verpakkingen, vervoer, verzekering en eventuele migratietesten in het kader van de regelgeving inzake voedselveiligheid; - uitgedrukt in euro.

1. Veiligheid

Pelgrims Verpakkingen verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Registratie

Hoewel u bepaalde informatie op deze website kunt raadplegen zonder dat uw persoonlijke gegevens moet ingeven, moet u zich registreren op deze website om u voorafgaand te kunnen identificeren, u toe te laten informatie op te slaan op deze website en u te identificeren wanneer u informatie verzendt naar de website. Tijdens het registratieproces dient u de volgende gegevens op te geven: uw naam en voornaam, uw emailadres, een gebruikersnaam en paswoord. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Pelgrims Verpakkingen deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Uw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt vertrouwelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw paswoord en moet elk misbruik vermijden. Al de activiteiten die met uw paswoord en de gebruikersnaam worden verricht op deze website, worden aan u toegeschreven.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u zich registreert. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen en om de werking van de website te optimaliseren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Pelgrims Verpakkingen deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

4. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

5. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Pelgrims Verpakkingen bij uw bezoek aan deze website uw IP-­‐adres, uw browser en besturingssysteem en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina.

6. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Pelgrims Verpakkingen te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Wijzigingen

Pelgrims Verpakkingen behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 april 2010.

8. Contactgegevens

Pelgrims Verpakkingen is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Pelgrims Verpakkingen contacteren op het volgende adres:

Pelgrims Verpakkingen N.V.
Industriepark Berkenhoek 3a
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Telefoon +32 15 75 32 14 / fax +32 15 75 40 17

Ondernemersnummer: BE0451618934, RPR Mechelen